Jezikovna Akademija - Znanja prihodnosti

Nivoji znanja tujega jezika

Nivoji znanja tujega jezika

Kateri je vaš nivo znanja jezika?

Glede na Skupni evropski referenčni okvir smo za vas pripravili pregled opisnikov znanja, ki vam bodo pomagali pri določanju vašega trenutnega nivoja znanja tujih jezikov oz. vas seznanili s tem, kaj boste po določeni stopnji znali.

Ko izpolnjujete svoj Europass življenjepis oz. ko se prijavljate na določeno delovno mesto, morate opredeliti svoje znanje jezika glede na ocenjevalno lestvico, opredeljeno v Skupnem evropskem referenčnem okviru za jezike (SEJO). Slednja je v osnovi enaka za vse jezike. Lestvico Evropskega referenčnega okvirja sestavlja šest nivojev, ki jih za potrebe jezikovnih tečajev običajno razdelimo na manjše enote.

Kakšno pa je vaše znanje jezika oz. kaj določen nivo jezika predstavlja?

A1 – vstopna raven
V splošnem boste po koncu jezikovnega tečaja sposobni opraviti preproste nakupe, povedati dan, uro, datum, nekaj o kraju, kjer živite, o sebi ter ljudeh, ki jih poznate in po omenjenih podatkih tudi povprašati. Spoznali boste nekaj osnovnih pozdravov, znali se boste zahvaliti, opravičiti, tvoriti preproste izjave v zvezi z vsakdanjimi potrebami ali z znanimi temami, izpolniti obrazce z osebnimi podatki ter napisati krajša in preprostejša sporočila.

Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje Pisno sporočanje
Po končanem jezikovnem tečaju boste ob počasnem in razločnem govorjenju lahko razumeli najpogosteje rabljene besede ter najosnovnejše besedne zveze v povezavi z vami in vašo družino ter življenjem okoli vas. Ob koncu jezikovnega tečaja boste sposobni razumeti pogosto rabljene besede in preproste stavke, ki se pojavljajo na raznih obvestilih, plakatih, katalogih ipd. Jezikovni tečaj vam bo pomagal pri tem, da se boste lahko ob počasnem govorjenju sporazumevali z drugo osebo, ji postavljali vprašanja glede na trenutne potrebe oz. splošne teme ter na njih tudi odgovarjali. Na urah začetnega jezikovnega tečaja vas bodo naši učitelji naučili uporabe preprostih besednih zvez in stavkov, s pomočjo katerih boste lahko opisali, kje živite ter ljudi, ki jih poznate. Na jezikovnem tečaju vas bodo učitelji ob začetku naučili pisati kratka in preprosta sporočila, kot so denimo razglednice. Prav tako se boste naučili izpolnjevati različne obrazce, ki od vas zahtevajo najosnovnejše osebne podatke.
A2 – vmesna raven
Po opravljenem jezikovnem tečaju boste sposobni ljudi vprašati po njihovem občutju, znali boste izraziti svoje mnenje, se odzvati na novice, načeti kratke pogovore o vaši službi ter prostem času, odgovoriti na povabila, se dogovoriti za srečanje, dobiti informacije glede določene poti oz. potovanja ipd. Omenjena raven se na krajših jezikovnih tečajih glede na potrebe tečajnikov običajno združi z vstopno ravnjo – tako so tečajniki že tekom začetnega tečaja seznanjeni s temami, kot so hrana, potovanje, transport ipd. Teme, ki se pri omenjeni ravni ne obravnavajo združeno z vstopno ravnjo, so denimo opis preteklih izkušenj, načrti in dogovori, izražanje kompleksnejših čustev in želja ipd.

Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje Pisno sporočanje
Po končanem jezikovnem tečaju boste razumeli besedne zveze ter pogosto besedišče, povezano z nakupovanjem, zaposlitvijo, z vašim življenjskim okoljem ipd. Prav tako boste sposobni razumeti glavno misel kratkih in jasno oblikovanih sporočil ter obvestil. Ob koncu jezikovnega tečaja boste sposobni branja kratkih in preprostih vsakdanjih besedil, denimo oglasov, jedilnikov in urnikov, v njih pa boste sposobni poiskati določen podatek. Prav tako boste sposobni razumeti kratka in preprosta pisma. Jezikovni tečaj vam bo pomagal pri tem, da se boste lahko sporazumevali v preprostih situacijah oz. o vsakodnevnih stvareh. Znašli se boste tudi v krajših družabnih pogovorih, kjer vas bodo sogovorci še nekoliko usmerjali. Na jezikovnem tečaju vas bodo naši učitelji naučili uporabe besednih zvez in stavkov, s katerimi boste lahko opisali svojo družino in druge ljudi, povedali kaj več o vašem izobraževanju oz. zaposlitvi ter vaših preteklih izkušnjah. Na jezikovnem tečaju se boste naučili sestavljati krajša in preprosta sporočila, nanašajoča se na trenutne potrebe, osebna pisma in zahvale.
B1 – raven sporazumevalnega praga

Po opravljenem jezikovnem tečaju se boste lahko znašli v večini situacij, denimo na potovanju po državi, kjer govorijo jezik, ki se ga učite. Sposobni boste pogovora o preprostih in rutinskih opravilih, povedati nekaj o sebi in okolju, ki vas obdaja, ter zadovoljiti svoje trenutne potrebe. Sposobni se boste vključiti v pogovor o znanih temah, izraziti pritožbo, prositi sogovorca za podrobnejšo razlago ipd.

Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje Pisno sporočanje
Po končanem jezikovnem tečaju boste sposobni razumeti glavne stvari, s katerimi se srečujete na delu, v šoli, prostem času ipd. Prav tako boste ob uporabi standardnega jezika sposobni razumeti glavne misli radijskih in televizijskih oddaj, ki se bodo navezovale na vam znano tematiko oz. ki bodo v okviru vaših osebnih ali poklicnih zanimanj. Ob koncu jezikovnega tečaja boste sposobni razumeti besedila, ki bodo pisana v vsakdanjem jeziku ali pa bodo povezana z vašim delom. Prav tako boste lahko razumeli opise dogodkov, občutja in želje drugih. Jezikovni tečaj vam bo pomagal pri tem, da se boste znašli v večini situacij, povezanih s potovanjem. Prav tako se boste na tem nivoju že sposobni vključiti se v pogovor, ki se bo nanašal na splošne teme, denimo pogovor o družini, vašem prostem času, delu ipd., ali teme, ki vas zanimajo. Na jezikovnem tečaju vas bodo naši učitelji naučili opisovati vaše izkušnje in dogodke, sanje, želje ipd. Na kratko boste sposobni razložiti svoje načrte, pripovedovati krajše zgodbe, obnoviti vsebino filma ali knjige in izraziti svoje mnenje o tem. Na jezikovnem tečaju se boste naučili pisati preprosta in sklenjena besedila, ki se bodo nanašala na splošne teme ali teme, ki vas osebno zanimajo. V pismih boste sposobni izraziti svoje izkušnje in vtise.
B2 – višja raven

Po opravljenem jezikovnem tečaju boste razumeli glavne ideje v kompleksnem besedilu, govorili tekoče in spontano ter tvorili jasna, poglobljena besedila na številne teme. Ob aktualnih vprašanjih boste znali pojasniti prednosti in pomanjkljivosti različnih možnosti.

Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje Pisno sporočanje
Po končanem jezikovnem tečaju boste sposobni razumeti in slediti daljšim in zahtevnejšim pogovorom, v kolikor bo tema bolj splošna. Razumeli boste večino televizijskih poročil in oddaj o aktualnih zadevah ter večino filmov v standardnem jeziku. Ob koncu jezikovnega tečaja boste sposobni branja in razumevanja člankov oz. poročil, kjer bodo pisci zastopali določena stališča ali poglede. Prav tako boste sposobni razumeti sodobno književno prozo. Jezikovni tečaj vam bo pomagal pri tem, da boste sposobni tekočega in spontanega sporočanja tudi z domačimi govorci. Sposobni se boste vključiti v razprave o splošnih temah ter utemeljevati in zagovarjati svoje stališče. Na jezikovnem tečaju vas bodo naši učitelji naučili jasno in natančno opisati stvari s področij, ki vas zanimajo, ob tem pa predstaviti svoj pogled, podati prednosti in pomanjkljivosti določenih možnosti. Na jezikovnem tečaju se boste naučili pisati jasna in natančna besedila na različne teme. Sposobni boste spisati eseje ali poročila in ob tem podati informacije oz. zagovarjati ali zavračati stališča. V pismih boste sposobni poudariti pomen določenih dogodkov in izkušenj.
C1 – raven učinkovitosti

Po opravljenem jezikovnem tečaju boste razumeli zahtevnejša in daljša besedila, sposobni pa se boste izražati tekoče in spontano v različnih situacijah. Naučili se boste tvoriti jasna in poglobljena besedila, nanašajoča se na kompleksne teme, ob tem pa boste znali uporabiti različne povezovalce. Omenjen nivo se na jezikovnih tečajih pogosto povezuje s pojmom »konverzacija v tujem jeziku«.

Slušno razumevanje Bralno razumevanje Govorno sporazumevanje Govorno sporočanje Pisno sporočanje
Po končanem jezikovnem tečaju boste sposobni razumeti daljše govorjenje, četudi to ne bo imelo neke jasne rdeče niti. Brez problema boste razumeli televizijske oddaje in filme. Ob koncu jezikovnega tečaja boste sposobni razumeti daljša in zahtevnejša besedila z veliko podatki, prav tako književna besedila, ob katerih boste zaznali slogovno različnost. Razumeli boste tudi strokovne članke in daljša tehnična navodila. Jezikovni tečaj vam bo pomagal pri tem, da se boste lahko tekoče in naravno izražali, brez da bi pri tem očitno iskali primerne izraze. Jezik boste lahko uporabljali v različne namene – družbene, poklicne ali učne. Jasno boste sposobni izražati svoje misli ter jih povezovati z mislimi drugih. Na jezikovnem tečaju vas bodo naši učitelji pripravili na to, da boste jasno in podrobno opisovali kompleksne vsebine ter smiselno povezovali tematske točke, razvijali in poudarili različne vidike in ob tem ustrezno zaključili vaše misli. Na jezikovnem tečaju se boste naučili tvoriti jasna in dobro oblikovana besedila in izraziti svoja stališča. V esejih in poročilih boste sposobni jasno izraziti svoja stališča ter poudariti najpomembnejša dejstva. Sposobni boste izbrati slog pisanja, primeren bralcu, ki mu bo besedilo namenjeno.
C2 – raven mojstrstva

Omenjen nivo je približna zmožnosti domačega govorca, ki jo je precej težko doseči. Pri tej stopnji govorec dobro obvlada različne pogovorne prvine in idiomatiko jezika, povezano s samo kulturo jezika. Da bi nekdo obvladal jezik do te stopnje, je pogosto pomemben stik z okoljem, kjer se omenjeni jezik govori.

Nivoji znanja po evropskem referenčnem okvirju so pri Jezikovni Akademiji razdeljeni na naslednje stopnje:

A1 A2 B1 B2 C1 C2
Stopnja 1 Stopnja 3 Stopnja 6 Stopnja 10 Težavnost na tem nivoju je
individualno prilagojena
Stopnja 2 Stopnja 4 Stopnja 7 Stopnja 11
Stopnja 5 Stopnja 8 Stopnja 12
Stopnja 9 Stopnja 13

Pri vpisu na spletni strani izberete enega od šestih nivojev po CEFR, stopnjo pa določite skupaj z učiteljem po opravljenem brezplačnem telefonskem testiranju.
Preberite več o izbiri pravilne stopnje in vpisu.

Ne veste, na katerem nivoju je vaše znanje tujega jezika?

Preizkusite se z umestitvenimi vprašalniki za enega od petih jezikov in preverite: