Splošni pogoji poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj podjetja Akademija INT d.o.o.

Splošni pogoji poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj (v nadaljevanju splošni pogoji) so del pogodbe o izvedbi jezikovnega izobraževanja za fizične in pravne osebe med izvajalcem, podjetjem Akademija INT d.o.o. s sedežem na naslovu Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana, matično številko 6757618000 ter davčno številko SI 29019770 (v nadaljevanju izvajalec) in fizično ali pravno osebo, ki sprejme ponudbo jezikovnih tečajev izvajalca (v nadaljevanju naročnik).
Splopšni pogoji dopolnjujejo posebne dogovore med pogodbenima strankama in zavezujejo tako kot ti. V primeru neskladja med določili splošnih pogojev ter posebnih dogovorov prevladajo določila slednjih.

SPLOŠNO

1. Spremembe splošnih pogojev, cen in ponudb na spletni strani

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadarkoli enostransko spremeni pogoje poslovanja, cene, ter ponudbe objavljene na spletni strani izvajalca, dostopni na spletnem naslovu https://jezikovna-akademija.si (spletna stran). Spremembe pričnejo veljati ob objavi na spletni strani oziroma pisnem obvestilu naročnika preko e-pošte.

Stranki zavezujejo pogoji, cene ter ponudbe, ki so veljavne na dan oddaje naročila.

Velja originalni račun, ki ga naročnik prejme ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila.
Vse cene so označene v eurih EUR in vključujejo DDV, razen kjer je drugače določeno.

2. Zbiranje, obdelava in varstvo osebnih podatkov

Obiskovalec spletne strani izbirno dovoljuje izvajalcu zbiranje in obdelavo osebnih podatkov v skladu z izjavo o varstvu podatkov objavljeno na spletni strani.

Naročnik s sklenitvijo pogodbe izbirno pristaja na uporabo osebnih podatkov z namenom izvedbe tečaja ter za namene trženja, prodaje, segmentacije kupcev, statistične obdelave in obveščanja o ostalih ponudbah izvajalca.
Izvajalec se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke o naročniku varoval v skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter izjavo izjavo o varstvu podatkov objavljeno na spletni strani.

3. Postopek sklenitve pogodbe

Naročnik s klikom na gumb »PRIJAVI SE« sprejme izvajalčevo ponudbo za izvedbo jezikovnega tečaja v skladu s splošnimi pogoji objavljenimi na spletni strani ter izbranimi kriteriji.
Izvajalec naročniku poišče mesto v primernem jezikovnem tečaju, o čemer naročnika pisno obvesti po elektronski pošti, prek telefona ali ustno. V primeru skupinskega jezikovnega tečaja izvajalec naročniku po potrebi omogoči predhodni preizkus znanja s katerim lažje poišče primerno skupino.
Pogodba je sklenjena pod naslednjimi odložnimi pogoji:
Naročnik izvajalcu plača prvo mesečno naročnino;
Izvajalec naročniku omogoči izvedbo tečaja v terminu, ki ga je slednji izbral, ali drugem terminu, ki naročniku ustreza.

V primeru, da kateri izmed odložnih pogojev ni izpolnjen lahko vsaka izmed strank na nasprotno stranko naslovi pisno (po elektronski pošti) zahtevo, po izpolnitvi odložnega pogoja. Nasprotna stranka ima na voljo trideset (30) dni, da bodisi poskrbi za izpolnitev odložnega pogoja, bodisi obvesti nasprotno stranko o tem, da pogoja ni mogoče izpolniti.
V primeru, da pogoja ni mogoče izpolniti, ali se izpolnitveni rok iz prejšnjega odstavka izteče, mora izvajalec naročniku najkasneje v roku 14 (štirinajst) dni po prejetem pisnem zahtevku naročnika vrniti plačano naročnino, izvajalec pa lahko rezervirano prosto mesto na jezikovnem tečaju ponudi drugi osebi.

4. Mesečna naročnina

Naročnina se obračuna po veljavni ponudbi, glede na izbran tečaj in trajanje vezave.
Naročnina na jezikovni tečaj, ki jo mesečno plača naročnik, vključuje v ponudbi predstavljene elemente, kot so: določen obseg ur jezikovnega tečaja z usposobljenim učiteljem, gradiva in vaje v tiskani ter v elektronski obliki, ter druge dodatne storitve.
Naročnik se zavezuje da bo za dogovorjeno časovno obdobje vezave redno – do najkasneje desetega (10.) dne v mesecu, plačeval mesečno naročnino v skladu z izbrano ponudbo.
O obveznosti za plačilo mesečne naročnine naročnika izvajalec pravočasno obvesti po elektronski pošti.
Mesečno naročnino lahko naročnik poravna z nakazilom na TRR izvajalca, s plačilom s kreditno kartico ali računom Paypal na spletni strani izvajalca ali z gotovino v poslovnih prostorih izvajalca.
Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti z mesečnim obrokom, ki sledi mesečnemu obroku, katerega plačilo je bilo zamujeno.
Izvajalec račun izstavi po opravljeni storitvi, na zahtevo naročnika pa lahko predhodno izstavi avansni račun. V primeru izstavitve računa na pravno osebo mora naročnik izvajalca o tem predhodno obvestiti.

5. Popusti

Izvajalec poleg akcijskih popustov, ki veljajo le za posamezna obdobja ali ponudbe in so objavljeni na spletni strani naročnikom omogoča tudi naslednje splošne popuste:
– Popust za tri (3) mesečno vezavo 10%, do katerega je naročnik upravičen v primeru, da se zaveže za tri (3) mesece.
– Popust za šest (6) mesečno vezavo 20% do katerega je naročnik upravičen v primeru, da se zaveže za šest (6) mesecev.
– Popust za avansno plačilo do katerega je naročnik upravičen v primeru, da vnaprej poravna vse mesečne naročnine za izbrano obdobje vezave, ki znaša 20 EUR za tri (3) mesečno ter 30 EUR za šest (6) mesečno vezavo.
– Bonus za predstavitev novega naročnika, do katerega je naročnik upravičen, če na njegovo osebno priporočilo izvajalec pridobi enega ali več dodatnih naročnikov, ki znaša 40 EUR in se lahko po dogovoru z naročnikom deli z novim naročnikom. Slednji velja samo v primeru vezave vsakega izmed vpisanih za tri ali več mesecev in ne velja za individualne tečaje, poletne intenzivne tečaje, tečaje poletne konverzacije, priprave na certifikate ali druga izobraževanja, kjer popust ni izrecno omenjen v ponudbi.

Popusti se med seboj lahko seštevajo le na način, da se eden izmed ostalih popustov upošteva poleg popusta na vezavo iz prve ali druge alineje, ne more pa se slednjemu prišteti več kot en popust.

6. Mirovanje naročniškega razmerja

Naročnik ima v obdobju vezave pravico do odloga v koriščenju jezikovnega izobraževanja, ki predstavlja mirovanje naročniškega razmerja. V obdobju mirovanja naročnik ne obiskuje jezikovnega tečaja in ni dolžan plačevati naročnine. 

Izvajalec poskrbi, da je naročnik obveščen o napredku skupine, prejme dodatna gradiva, ki so jih prejeli ostali udeleženci tečaja, da lahko po poteku mirovanja nadaljuje z jezikovnim tečajem.

Zahtevo o odloženi izvedbi jezikovnega izobraževanja mora naročnik pisno sporočiti izvajalcu vsaj deset (10) delovnih dni pred prvim tečajem v mesecu, v katerem želi, da njegovo naročniško razmerje miruje.

Naročnik lahko odlog koristi za največ dva (2) meseca v posameznem obdobju vezave. V primeru odložene izvedbe izobraževanja in s tem tudi odloženega plačila si izvajalec pridržuje pravico do nadomestila v višini 12,20 EUR mesečno, s katerim izvajalec omogoča neprekinjen dostop do spletne učilnice, vsebine tečaja ter vseh dodatnih gradiv, ki so se uporabljala med izvajanjem tečaja, ko je naročnik koristil odlog izobraževanja.  

V primeru, da naročnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem predhodno ne obvesti izvajalca ter izkaže razlogov iz tega člena, se šteje, da je storitev opravljena kot je bilo dogovorjeno, naročnik pa je dolžan poravnati vse nastale obveznosti. 

7. Prekinitev naročniškega razmerja iz upravičenih razlogov

Naročnik se zavezuje k plačilu vseh mesečnih obrokov za obdobje, za katero se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik na primeren način obvesti izvajalca o začasni prekinitvi tečaja iz utemeljenih razlogov. 

Za utemeljen razlog iz prejšnjega odstavka se šteje nastanek okoliščin, ki jih tečajnik ni mogel predvideti, kot je daljša bolezen (več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti), smrt sorodnika v prvem kolenu, ali nepričakovana dalj trajajoča službena odsotnost ali obveznost zaradi katere se ne more udeležiti tečaja. 

O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu podjetju Akademija INT d.o.o. predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo ter izvajalca obvestiti o predvidenem trajanju stanja, ki mu preprečuje obiskovanje jezikovnega tečaja, za katerega se sklene pogodba. 

V primeru prekinitve naročniškega razmerja oziroma odstopa od pogodbe na podlagi tega člena je naročnik dolžan poravnati morebitne zapadle obveznosti iz naslova neplačanih naročnin preteklih mesecev ter stroške predčasne prekinitve naročniškega razmerja iz 9. člena.

8. Prekinitev naročniškega razmerja brez navajanja upravičenih razlogov

Če naročnik želi odstopiti od sklenjene pogodbe pred potekom dogovorjenega obdobja  mora o tem pisno obvestiti izvajalca (in ne samo učitelja na tečaju) po pošti ali elektronski pošti na naslov [email protected], nato pa poravnati obveznosti, povezane s predčasno prekinitvijo sklenjene naročnine.

V primeru prekinitve naročniškega razmerja oziroma odstopa od pogodbe na podlagi tega člena je naročnik dolžan poravnati morebitne zapadle obveznosti iz naslova neplačanih naročnin preteklih mesecev ter stroške predčasne prekinitve naročniškega razmerja iz 9. člena ter doplačilo razlike do polne cene po 10. členu.

Poleg tega lahko naročnik v primeru sklenitve pogodbe na daljavo odpove izobraževanje, prijavo na izpit ali vrne prejeta gradiva v roku štirinajstih (14) dni od dne sklenitve pogodbe, ki šteje za sklenjeno, ko so izpolnjeni pogoji za njeno veljavnost bodisi pisno ali ustno. V tem primeru je naročnik nosi le stroške morebitnega vračila gradiv ne pa tudi obveznosti iz 9. ali 10. člena. Če je naročnik izvedel prijavo oziroma nakup na sedežu izvajalca ali na izvajalčevem jezikovnem tečaju, ne glede na kraj izvedbe, odpoved po teh pogojih ni možna.  

9. Strošek predčasne prekinitve naročniškega razmerja

Naročnik skupinskega jezikovnega tečaja je ob odstopu od pogodbe pred potekom obdobja vezave dolžan poravnati stroške odstopa od pogodbe, ki se obračunajo zaradi dodatnega administrativnega dela izvajalca potrebnih za procesiranje odstopa od pogodbe ter zagotavljanje nemotenega izvajanja jezikovnega tečaja za ostale udeležence v skupini in znašajo 65,00 EUR. 

10. Izračun razlike do polne cene v primeru odstopa pred potekom obdobja vezave

V primeru, ko je bil naročnik upravičen do popusta za tri (3) ali šest (6) mesečno obdobje vezave je v primeru odstopa od pogodbe pred potekom obdobja vezave brez navajanja upravičenih razlogov dolžan poravnati razliko med plačano naročnino ter naročnino brez popusta. S plačilom naročnik poravna razliko v neupravičeno prejetih ugodnostih, ki jih je bil deležen zaradi sklenitve naročniškega razmerja z vezavo. 

V primeru da je naročnik sklenil šestmesečno vezavo ter je tečaj obiskoval vsaj tri mesece se mu prizna cena trimesečne vezave, za nadaljnje mesece pa je potrebno poravnati razliko do polne mesečne naročnine. 

V primeru, da je naročnik vnaprej poravnal vse mesečne naročnine za posamezen tečaj, nakar predčasno odstopi od pogodbe mora poravnati razliko do polne mesečne naročnine za mesece, ko je tečaj obiskoval, preostali znesek, ki ga naročnik ni koristil, pa izvajalec vrne na naročnikov osebni račun v roku štirinajstih (14) dni od odstopa od pogodbe. 

V primeru paketa, ki ne omogoča plačila z mesečno naročnino ampak plačilo v obrokih, je naročnik dolžan poravnati strošek vračila prejetih ugodnosti, ki predstavlja razliko med plačanim mesečnim obrokom in ceno za najmanjšo obračunsko enoto. 

JEZIKOVNI TEČAJI

11. Izvajanje

Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi naročniku. Za potrebe dogovorov med izvajalcem in naročnikom se uporablja učna ura, ki predstavlja 45 minut pedagoškega procesa. 

Mesečna naročnina na redni skupinski jezikovni tečaj praviloma vključuje 12 učnih ur, razen kjer je drugače določeno. Redni skupinski tečaji za otroke obsegajo 12 učnih ur mesečno. 

Vsi urniki in časovni razporedi, ki so dogovorjeni med strankama ali sporočeni oziroma objavljeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti primernega učiteljskega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo tečaji in števila vpisanih tečajnikov. Izvajalec si bo vestno prizadeval, da najde nadomestilo ob morebitni odsotnosti posameznega učitelja. 

Izvajalec si pridržuje pravico, da zamenja učitelja glede na potrebe učnega procesa ter razpoložljivost učiteljev in prostorov. 

V primeru, da je posamezen termin odpovedan zaradi razlogov na strani izvajalca, bo slednji ponudil nadomestne učne ure ali programe za vsako jezikovno uro ali program, ki je moral biti odpovedan. V primeru, da to ni mogoče, bo izvajalec naročnika o tem nemudoma obvestil in ob koncu tečaja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene. 

Redni skupinski jezikovni tečaji praviloma potekajo od septembra do junija. V času praznikov in dela prostih dni se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je to drugače določeno. V času šolskih počitnic in praznikov se redni skupinski jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je drugače določeno. 

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe urnika, pri čemer je dolžan naročnika o spremembi pravočasno obvestiti. 

V primeru individualnih tečajev je naročnik posamezno srečanje dolžan odpovedati najkasneje 24 ur pred dogovorjenim srečanjem. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo srečanje opravljeno, naročniku pa se obračuna ena učna ura. 

Naročnik lahko zakup individualnih ur izkoristi v roku enega leta od dneva sklenitve pogodbe. 

12. Sprememba pogojev izvajanja jezikovnega tečaja za skupine

V primeru manjšega števila kandidatov ali udeležencev v skupini, si izvajalec pridržuje pravico, da spremeni obseg tečaja ali le tega odpove. 

Minimalno število prijavljenih udeležencev potrebno za redno izvedbo tečaja je pet (5), če ni predhodno drugače dogovorjeno ali objavljeno. Število prijavljenih oseb se ugotavlja po plačilu prve mesečne naročnine. 

V primeru manjšega števila prijav ali naknadnem zmanjšanju števila udeležencev, se časovni obseg tečaja skrajša, razen če se izvajalec in udeleženci sporazumno strinjajo drugače. 

Obseg tečaja se zmanjša po pisnem ali ustnem soglasju vseh udeležencev tečaja. V primeru 3-4 prijavljenih se obseg rednega skupinskega tečaja zmanjša iz 12 učnih ur mesečno na 8 učnih ur mesečno, tip skupine pa se spremeni iz redne skupine v mini skupino. Zaradi manjšega števila udeležencev v skupini je intenzivnost jezikovnega izobraževanja višja, storitev, ki jo naročniki prejmejo, pa bolj kakovostna. 

Če se število kandidatov v mini skupini poveča iz 5 ali manj na 6 ali več oseb, se skupina preoblikuje nazaj v redno skupino. Preoblikovanje skupine se praviloma izvaja največ enkrat v mesecu.

13. Gradiva

Izvajalec praviloma zagotavlja gradiva, potrebna za udeležbo na tečaju, kot so delovni listi, vaje in podobno. Naročnik pa je dolžan sam zagotoviti običajne potrebščine, kot so pisala, zvezki za zapiske ali elektronske naprave s katerimi spremlja pouk.

V primerih, ko je za udeležbo na tečaju obvezna uporaba določenih učbenikov, ki jih je potrebno posebej kupiti ali doplačati je naročnik o njihovi ceni obveščen v ponudbi in na spletni strani, dodatno pa je obveščen še o tem kje in kako jih kupiti bodisi ustno, bodisi prek elektronske pošte.

14. Omejitev odgovornosti glede napredovanja

Izvajalec ne prevzema odgovornosti za naročnikovo doseganje določenih s tečajem povezanih jezikovnih ciljev. 

Vodila, ki jih je objavila Akademija INT d.o.o. glede števila učnih ur, ki so običajno potrebne za dosego določene stopnje oz. nivoja znanja, so osnovana na primerjalnih izkušnjah in ne zagotavljajo, da bo naročnik v določenem številu opravljenih ur na jezikovnih tečajih dosegel predvideno stopnjo znanja. 

Izvajalec si pridržuje pravico, da na podlagi opravljenega testiranja naročnika razporedi v skupino, ki je po izvajalčevem mnenju najprimernejša glede nivo naročnikovega predznanja in se lahko razlikuje od stopnje oz. nivoja znanja, v katero se je prijavil naročnik na podlagi samoocene. 

15. Pritožbe in reklamacije

V primeru, da naročnik ni zadovoljen s kakovostjo storitev, je pri obračunu naročnine prišlo do napake, se ne strinja z morebitnimi spremembami urnikov, ali ima kakršnokoli pritožbo ali reklamacijo jo lahko naslovi na [email protected].

Reklamacij in pritožb, podanih po tem, ko je od zaključka izvajanja tečaja poteklo dva meseca ali več, izvajalec ni dolžan upoštevati.

16. Reševanje sporov

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V primeru, da spora ni mogoče rešiti sporazumno, se naročnik v zvezi z reševanjem spora lahko v skladu z zakonom ki ureja varstvo potrošnikov obrne na pristojnega izvajalca izvensodnega reševanja sporov:

Izvajalec IRPS: Odvetnica Nataša Mlakar Sukič,
e-naslov: [email protected],
Telefon: 041 527 505
Spletna stran: www.mlakar-sukic.si

V primeru sodnega spora je za odločitev pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče, na območju katerega ima tožena stranka stalno prebivališče.

V Ljubljani, 10.3.2020

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2