Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja za izvedbo jezikovnih izobraževanj podjetja Akademija INT d.o.o.

1. SPLOŠNO

1.1 Izvajanje jezikovnih izobraževanj.

Splošni pogoji so del pogodbe o izvedbi jezikovnega izobraževanja za fizične in pravne osebe med izvajalcem, podjetjem Akademija INT d.o.o. (v nadaljevanju izvajalec) in fizično ali pravno osebo, ki sprejme ponudbo jezikovnih tečajev izvajalca (v nadaljevanju naročnik).

Izvajalec jezikovnih izobraževanj, ki so predmet teh splošnih pogojev, je podjetje Akademija INT d.o.o., Valjhunova 11, 1000 Ljubljana, Davčna številka SI 29019770, Matična številka 6757618000, Dejavnost po P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.

Splošni pogoji poslovanja prav tako urejajo razmerje med uporabniki spletne strani izvajalca, ki ob uporabi funkcionalnosti spletnega mesta izrecno potrdijo strinjanje s splošnimi pogoji. Izvajalec lahko za uporabnike, ki potrdijo strinjanje s splošnimi pogoji poslovanja, shranjuje osebne podatke in jih obdeluje in varuje v skladu z veljavno zakonodajo RS. Izvajalec si pridružje pravico, da kontaktne podatke uporabnikov uporablja za informiranje, obveščanje o ponudbah ali trženje storitev, dokler uporabnik izrecno ne zahteva prekinitve obveščanja ali izbrisa osebnih podatkov.

 

1.2 Cene izdelkov in poštnine so v evrih (EUR) z DDV, razen kjer je drugače določeno.

Veljajo cene in ostale ugodnosti (popusti, darila, način dostave, soudeležbe pri poštnini …) na dan oddaje naročila. Velja originalni račun, ki ga naročnik prejme ob plačilu oz. dostavi v povezavi s splošnimi pogoji, objavljenimi na tej strani in potrjenimi ob oddaji naročila. Izdelki oziroma storitve se plačajo preko položnice oziroma na dogovorjen način.

 

1.3 Pravice po Zakonu o varstvu potrošnikov

S klikom na gumb »VPIŠITE SE ZDAJ!« ali drugim potrdilom vpisa v jezikovni tečaj (npr. vpisnica) naročnik dovoljuje, da izvajalec z namenom izpolnjevanja ali uveljavljanja pravic iz pogodbenega razmerja in neposrednega trženja vzpostavi, vzdržuje in upravlja z osebnimi podatki naročnika za neomejeno časovno obdobje. Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Naročnik lahko kadarkoli pisno ali po e-pošti zahteva, da izvajalec v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, ter naročnika o tem v nadaljnjih 5 dneh obvesti na izvajalčeve stroške.

Izvajalec si pridržuje pravico do komercialne uporabe fotografij in video posnetkov, na katerih se v času izvedbe jezikovnega tečaja pojavlja naročnik, razen če naročnik tega izrecno ne dovoli.

Naročnik lahko: Odpove izobraževanje, prijavo na izpit ali vrne gradiva v roku 15 dni od dneva »prijave na daljavo« (prijava na spletu ali preko telefona) v skladu z določbo 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, in sicer pisno s priporočeno pošiljko. Manipulativni stroški se zaračunajo glede na naravo odpovedane storitve ter so v splošnih pogojih navedeni v ustreznih segmentih. Če je naročnik izvedel prijavo oziroma nakup na sedežu podjetja Akademija INT d.o.o. ali na tečaju samem, ne glede na kraj izvedbe, odpoved po zgoraj navedenih pogojih ni možna.

 

1.4 Potrditev naročila

S klikom na gumb »VPIŠITE SE ZDAJ!« v zadnjem koraku prijave izvajalec zabeleži naročilo in naročnika o tem tudi pisno obvesti po e-pošti na naslov, ki ga naročnik navede pri registraciji. S tem ko naročnik klikne na gumb »VPIŠITE SE ZDAJ!«, pošlje izvajalcu ponudbo za sklenitev pogodbe glede želene storitve/izdelka s strani izvajalca. Izvajalec prejme ponudbo in nanjo odgovori v obliki elektronskega sporočila. Ko naročnik odpre elektronsko sporočilo s strani izvajalca, ki vsebuje sprejem ponudbe prijavitelja, pogodba med strankama stopi v veljavo. Če ima naročnik vprašanja ali težave, se lahko vedno obrne na elektronski naslov izvajalca: [email protected] S klikom na gumb »VPIŠITE SE ZDAJ!« naročnik potrjuje, da je seznanjen s celotnim besedilom splošnih pogojev, na kar je ustrezno opozorjen ter z njimi v celoti soglaša. Naročilo/pogodba se sklepa v slovenskem jeziku.

2. JEZIKOVNI TEČAJI

2.1 Narava plačevanja tečaja

Naročnik se ob prijavi in potrditvi ponudbe zaveže, da bo za časovno obdobje, ki je dogovorjeno v ponudbi, plačeval mesečno naročnino v obliki rednih mesečnih plačil. S potrditvijo ponudbe in splošnih pogojev poslovanja se naročnik zaveže k sprotnemu plačevanju mesečne naročnine vsak tekoči mesec izobraževanja do najkasneje desetega (10.) dne v mesecu. O obveznosti za plačilo mesečne naročnine naročnika izvajalec pravočasno obvesti po elektronski pošti. Mesečno naročnino lahko naročnik poravna s nakazilo na TRR izvajalca, s plačilom s kreditno kartico ali računom Paypal na spletni strani izvajalca ali z gotovino v poslovnih prostorih izvajalca.
Naročnina na jezikovni tečaj, ki jo mesečno plača naročnik, vključuje v ponudbi predstavljene elemente, ki lahko predstavljajo: določen obseg ur jezikovnega tečaja z usposobljenim učiteljem, gradiva in vaje v tiskani ter v elektronski obliki, ter druge dodatne storitve. V primeru, da predstavljena ponudba ne vključuje določenih elementov potrebnih za kakovostno izvedbo tečaja, si izvajalec pridružuje pravico do obveznih doplačil, o katerih naročnika v ponudbi predhodno seznani.

Popust, ki ga izvajalec omogoča ob vpisu dveh ali več oseb v redne skupine jezikovne tečaje velja samo v primeru vpisa za tri ali več mesecev in ne velja za individualne tečaje, poletne intenzivne tečaje, tečaje poletne konverzacije, priprave na certifikate ali druga izobraževanja, kjer popust ni izrecno naveden.

Popusti ob vpisu več oseb, ob plačilu vnaprej ali drugi popusti se ne seštevajo.

 

2.2 Prekinitev naročniškega razmerja in odstop od tečaja

Izvajalec je upravičen do plačila vseh mesečnih obrokov za obdobje, za katero se je naročnik zavezal, razen v primerih, ko naročnik na primeren način obvesti o odpovedi oziroma prekinitvi tečaja iz utemeljenih razlogov. Za utemeljen razlog iz prejšnje povedi se šteje nastanek dogodka, ki ga tečajnik ni mogel predvideti, kot je daljša bolezen (več kot 30 dni upravičene bolniške odsotnosti), smrt sorodnika v prvem kolenu ali nepričakovan nastanek službene obveznosti ali podobno. O upravičenem razlogu mora naročnik izvajalcu podjetju Akademija INT d.o.o. predložiti pisno potrdilo oz. dokazilo. Naročnik je v primeru odpovedi iz utemeljenega razloga dolžan poravnati manipulativne stroške v znesku 68,50 EUR in sorazmerno plačilo za število ur izvedenih pred prekinitvijo.

V primeru, da naročnik preneha z obiskovanjem skupinskega tečaja in o tem predhodno ne obvesti izvajalca, se šteje, da je storitev opravljena kot je bilo dogovorjeno, naročnik pa je dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

Če naročnik želi odstopiti od sklenjene naročnine pred iztekom dogovorjenega obdobja vezave in za to nima utemeljenega razloga, kot je ta naveden v zgornjem odstavku, se lahko naročnik odloči za enostransko prekinitev vezave naročnine.

V primeru enostranske prekinitve naročnine z vezavo je naročnik dolžan o tem najprej pisno obvestiti izvajalca, in ne samo učitelja na tečaju, po pošti ali elektronski pošti na naslov [email protected], nato pa poravnati naslednje obveznosti, ki izhajajo iz predčasne prekinitve sklenjene naročnine:

  • 1. Strošek vračila prejetih ugodnosti

    Naročnik je ob predčasni prekinitvi sklenjene naročnine dolžan poravnati strošek vračila prejetih ugodnosti, ki ga izvajalec izračuna na dan prejetja pisnega zahtevka za odstop od naročnine. Strošek predstavlja razliko med plačano mesečno naročnino, pri kateri je naročnik dobil popust od redne cene in redno ceno mesečne naročnine na jezikovni tečaj brez popustov, ki znaša 99,90 EUR . S plačilom tega stroška naročnik poravna razliko v prejetih ugodnostih, ki jih je bil deležen zaradi sklenitve naročniškega razmerja z vezavo. V primeru paketa, ki ne omogoča plačila z mesečno naročnino ampak plačilo v obrokih, je naročnik storitve dolžan poravnati strošek vračila prejetih ugodnosti, ki predstavlja razliko med plačanim mesečnim obrokom in ceno za najmanjšo obračunsko enoto.
  • 2. Strošek predčasne prekinitve naročniškega razmerja

    Naročnik je ob predčasni prekinitvi sklenjene naročnine prav tako dolžan poravnati strošek predčasne prekinitve naročniškega razmerja v vrednosti ene mesečne naročnine v znesku 99,90 EUR. Ta znesek se prišteje strošku vračila prejetih ugodnosti in izvajalcu omogoča normalno izvajanje skupinskega tečaja za preostale udeležence v skupini.
V primeru individualnih tečajev je naročnik posamezno srečanje dolžan odpovedati najkasneje 24 ur pred dogovorjenim srečanjem. V nasprotnem primeru se šteje, da je bilo srečanje opravljeno, naročniku pa se obračuna ena učna ura. V primeru predčasne prekinitve pogodbe in obročnega plačevanja je stranka potrebna poravnati razliko cene do polne cene ene učne ure za vse opravljene učne ure ter manipulativne stroške v znesku 68,50€. Stranka lahko zakup individualnih ur izkoristi v roku enega leta.
Naročnik ima pravico do odloga v koriščenju jezikovnega izobraževanja kot predmet pogodbe sklenjene med izvajalcem in naročnikom. Zahtevo o odloženi izvedbi jezikovnega izobraževanja mora naročnik pisno sporočiti izvajalcu vsaj deset (10) delovnih dni pred prvim tečajem v mesecu, s katerim želi prekiniti izobraževanje. V primeru odložene izvedbe izobraževanja in s tem tudi odloženega plačila si izvajalec pridržuje pravico do nadomestila v obliki 12,20 EUR mesečno, za vsak mesec odloga. Naročnik neizkoriščenih ur vnaprej ne more prestaviti brez doplačila razen v primeru, ko se celotna skupina, ki je v tistem trenutku vpisana v določen jezikovni tečaj, ne strinja s prenosom termina izobraževanja na drug termin.

 

2.3 Pravica do vračila kupnine

Ob vpisu na tečaj na spletni strani, preko telefona ali v prostorih izvajalca si naročnik izbere želeni termin začetka jezikovnega tečaja. V primeru, da izvajalec v želenem terminu iz kakršnih koli razlogov ne more zagotoviti izvedbe izbranega tečaja, se naročnikova prijava prenese v naslednje obdobje. V primeru, da izvajalec ni zagotovil izvedbe jezikovnega tečaja več kot 31 dni od termina, ki ga je naročnik izbral pri prijavi, je naročnik upravičen do vračila vplačane kupnine v polnem znesku. Vračilo kupnine se izvede v roku 14 dni po prejetem pisnem zahtevku za vračilo kupnine.
Izvajalec si pridržuje pravico, da v primeru zamude s plačilom mesečnega obroka zaračuna zakonske zamudne obresti z mesečnim obrokom, ki sledi mesečnemu obroku, katerega plačilo je bilo zamujeno.

 

2.4 Izvajanje tečajev

Za potrebe dogovorov med izvajalcem in naročnikom se uporablja učna ura, ki predstavlja 45 minut pedagoškega procesa.

Mesečno naročnino na redni skupinski jezikovni tečaj praviloma sestavlja 12 učnih ur, razen kjer je drugače določeno. Redni skupinski tečaji za otroke obsegajo 12 učnih ur mesečno.

Vsi urniki in časovni razporedi, ki so dogovorjeni s strani izvajalca, so predmet razpoložljivosti primernega učiteljskega osebja, razpoložljivosti prostorov v katerih potekajo tečaji in števila vpisanih tečajnikov. Izvajalec si vestno prizadeva, da najde nadomestilo ob morebitni odsotnosti učitelja. Naročniki niso upravičeni do tega, da bi jih poučeval določen učitelj. Izvajalec bo ponudil nadomestne učne ure ali programe za vsako jezikovno uro ali program, ki je moral biti odpovedan. V primeru, da to ni mogoče, bo izvajalec naročnika o tem nemudoma obvestil in ob koncu tečaja povrnil stroške vseh učnih ur, ki so bile plačane in ne izvedene.
Redni skupinski jezikovni tečaji praviloma potekajo od septembra do junija. V času praznikov in dela prostih dni se jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je to drugače določeno. V času šolskih počitnic in praznikov se redni skupinski jezikovni tečaji praviloma ne izvajajo, razen kadar je drugače določeno. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe urnika, naročnike pa je o tem dolžan predhodno obvestiti.
Izvajalec ne prevzema odgovornosti za nedoseganje določenih s tečajem povezanih jezikovnih ciljev. Vodila, ki jih je objavila Akademija INT d.o.o. glede števila učnih ur, ki so potrebne za dosego določene stopnje oz. nivoja, so osnovana na primerjalnih izkušnjah, a se lahko razlikujejo od dejanskih zahtev v posameznih primerih. Izvajalec si pridružuje pravico, da na podlagi opravljenega testiranja naročnika razporedi v skupino glede na ustrezno stopnjo oz. nivo njegovega predznanja, ki se lahko razlikuje od stopnje oz. nivoja znanja, v katero se je prijavil naročnik. Izvajalec se zavezuje, da bo izobraževanje izvedeno strokovno, v številu ur, ki so predvidene za posamezni program in predstavljene v ponudbi naročniku.
V primeru manjšega števila kandidatov za jezikovni tečaj v redni skupini si izvajalec pridržuje pravico do spremembe obsega tečaja ali odpovedi tečaja. Za najmanjše število prijavljenih za redno izvedbo tečaja se, če ni predhodno z naročniki drugače dogovorjeno, šteje vsaj 5 (pet) prijavljenih oseb, kar se ugotavlja po plačilu prve mesečne naročnine. V primeru manjšega števila prijav se obseg tečaja skrajša, razen če se izvajalec in udeleženci sporazumno strinjajo drugače. V primeru 3-4 prijavljenih se obseg rednega skupinskega tečaja zmanjša iz 12 učnih ur mesečno na 8 učnih ur mesečno, tip skupine pa se spremeni iz redne skupine v mini skupino. Zaradi manjšega števila udeležencev v skupini je intenzivnost jezikovnega izobraževanja višja, storitev, ki jo naročniki prejmejo, pa bolj kakovostna.
V primeru, da se število vpisanih kandidatov med izvedbo tečaja zmanjša zaradi razlogov na katere izvajalec nima vpliva (npr. upravičen ali neopravičen odstop enega ali več kandidatov), si izvajalec z namenom zagotavljanja nadaljnje izvedbe izobraževanja, pridružuje pravico do preoblikovanja skupine v mini skupino. O zmanjšanem obsegu ur na rednih srečanjih bo izvajalec kandidate pravočasno obvestil. Skupina se v mini skupino preoblikuje v primeru, da je vpisanih kandidatov 5 ali manj. Če se število kandidatov v mini skupini poveča iz 5 ali manj na 6 ali več oseb, se skupina preoblikuje nazaj v redno skupino. Preblikovanje skupine se praviloma izvaja največ enkrat v mesecu.
V primeru zakupa jezikovnega tečaja preko partnerskih prodajnih kanalov in ne direktno pri izvajalcu, se naročnik odpoveduje pravici do prenosa zakupljenih količin v drugo obdobje, do prenosa zakupljenih količin na drugo osebo in vračilu kupnine v primeru, da naročnik ne obiskuje tečajev. Naročnik se s prijavo v registracijski sistem na spletni strani izvajalca zaveže upoštevati ponudbo predstavljeno pri prodajnem partnerju in časovno ustrezno poravnati morebitne s tem nastale dodatne obveznosti, ki jih plača direktno izvajalcu.
Pritožbe in pripombe v zvezi z izvedbo izobraževanja izvajalec sprejema v roku 24 ur po opravljeni storitvi s priloženim potrdilom o plačilu in pisno obrazložitvijo. Kasnejših reklamacij se ne upošteva in na podlagi slednjih ne vrača denarja, prav tako v primeru kasnejše reklamacije zapadle obvenosti za plačilo ne zastarajo.
Izvajalec račun izstavi po opravljeni storitvi, na zahtevo naročnika pa lahko predhodno izstavi avansni račun. V primeru izstavitve računa na pravno osebo mora naročnik izvajalca o tem predhodno obvestiti.

 

V Ljubljani, 8. marec 2016