Pravila nagradne igre – Jezikovne počitnice za otroke 2022

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator in izvajalec nagradne igre (v nadaljevanju: nagradna igra) je Akademija INT d.o.o., Valjhunova ulica 11, 1000 Ljubljana, davčna številka: SI29019770 (v nadaljevanju: organizator).

Organizator zasleduje načelo transparentnosti in načelo skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR; v nadaljevanju “uredba”) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

 1. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane, in sicer njihove sorodnike do kateregakoli kolena v ravni vrsti ter do četrtega kolena v stranski vrsti, zakonce in osebe v sorodstvu do drugega kolena, ne glede na to, ali je zakonska zveza prenehala, oz. osebe, s katero zaposleni živi v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka na Facebook strani Jezikovna Akademija od 19. 4. do vključno 26. 4. 2022 do 23:59.

 1. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija jezikovnih počitnic za otroke v živalskem vrtu.

 1. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV

V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre všečka facebook stran Jezikovna Akademija in v komentarju pod nagradno objavo na Facebooku označi prijatelja.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Vsak udeleženec lahko sodeluje v nagradni igri le v svojem lastnem imenu in s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da so vsi posredovani osebni podatki le njegovi lastni osebni podatki, ter da se strinja s temi pravili. Vsak uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri samo enkrat.

Nagrade ni mogoče zamenjati za drugo vrste nagrade, niti zahtevati njene denarne protivrednosti.

Nagradno žrebanje bo izvedeno računalniško, dne 28. 4. 2022, v prostorih organizatorja. Žrebanje nagrad ni javno. Rezultati žrebanja so dokončni in pritožba nanje ni mogoča.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na Facebook strani Jezikovna Akademija.

 1. NAGRADE

V nagradnem skladu je:

 • 1x prijavnina za jezikovne počitnice v živalskem vrtu 2022,

Termin jezikovnih počitnic si lahko nagrajenec poljubno izbere.

 1. PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

– je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki

– je bil izbran v skladu s temi pravili

– je podal svoje kontaktne podatke in telefonsko številko, da se z organizatorjem lahko dogovori za prevzem nagrade.

O rezultatih nagradne igre bodo nagrajenci obveščeni pod svojimi komentarji na Facebook strani Jezikovne Akademije.

V primeru, da se nagrajenec v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi ne javi v zasebno sporočilo na Jezikovna Akademija Facebook profilu, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se izbor ponovi.

Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

 1. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE

Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade,

– kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

 1. DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo za nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Nagrajencem se v skladu z zakonom o dohodnini bruto vrednost dobitka všteva v davčno osnovo.

V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec dolžan organizatorju sporočiti davčno številko, četudi akontacijo dohodnine krije organizator. V kolikor podatka o davčni številki ne dostavi, se nagrada ne podeli.

 1. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV

Nagrajenci nagradne igre morajo za prejetje nagrade organizatorju podati svoje ime in priimek ter telefonsko številko, da se lahko dogovorita za prevzem nagrade. V kolikor nagrajenec teh podatkov ne želi zaupati, se lahko z organizatorjem poskusi dogovoriti za drugačen način prevzema nagrade ali pa se nagradi odpove. Organizator bo prejete podatke uporabil izključno in samo za pošiljanje nagrade. Podatke bosta izvajalec in organizator ohranila v evidenci poslanih nagrad najdlje toliko časa, dokler nagrada ni odposlana. Podatki bodo shranjeni v evidenci pri pooblaščeni osebi v podjetju Akademija INT d.o.o. dlje časa le, v kolikor se bo nagrajenec neposredno s privolitvijo dodatno strinjal, da se podatki hranijo v bazi dlje časa in za potrebe drugega obveščanja. V kolikor nagrajenec privolitve za hranjenje in dodatno obveščanje ne poda, mora organizator izbrisati prejete podatke iz vseh evidenc in baz podatkov takoj, ko se nagrada odpošlje.

Organizator obdeluje zbrane osebne podatke sodelujočih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004, 113/2005 – ZInfP, 51/2007 – ZUstS-A, 67/2007) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uradni list Evropske unije, L 119, 4. maj 2016) samo za namene izvedbe nagradne igre in namene obveščanja o nagrajencih. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po veljavni zakonodaji. V kolikor bo organizator podatke hranil dlje časa in jih želel uporabiti za kakšne druge namene, mora prejeti od nagrajencev izrecno privolitev.

Organizator se zavezuje, da bo varoval zaupnost posredovanih osebnih podatkov. Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja, da se zbrani osebni podatki hranijo pri pooblaščeni osebi v Akademiji INT d.o.o. in pri izvajalcu nagradne igre le toliko časa, dokler se ne podeli nagrada. Podatki se bodo hranili zgolj zaradi vodenja evidence podeljenih nagrad. V kolikor bo organizator želel podatke hraniti dlje časa ali jih uporabiti za kakšne druge namene, bo moral od nagrajenca prejeti dodatno privolitev za to.

Pridobljene osebne podatke bosta izvajalec in organizator skrbno varovala in uporabljala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) ter samo za namen, za katerega so pridobljeni – torej prevzem nagrade.

Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo in bi želel, da se takoj izbrišejo, ali pa bi želel svoje podatke popraviti, lahko to zahteva brezplačno in sicer po elektronski pošti [email protected], organizator pa mora upoštevati njegovo prošnjo v roku enega meseca od prejema zahteve.

 1. KONČNE DOLOČBE

Pravila te nagradne igre so na voljo na Facebook strani Jezikovna Akademija. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani Jezikovna Akademija.

Ljubljana, 19. 4. 2022

Individualni jezikovni tečaji kar 20% CENEJE !

2